S.R.B. Kruininger Gors2019-06-04T14:02:19+02:00

CONTACT S.R.B. Kruininger Gors

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over de Stichting Recreanten
Belangen die gevestigd is op het park Kruininger Gors

Over de Stichting

Het bestuur van de Stichting Recreanten Belangen voert alle taken uit die direct te maken hebben met het overlegstatuut dat gesloten is met de Molecaten Groep en behartigt de belangen van alle recreanten op het recreatiepark Het Kruininger Gors te Oostvoorne.

De Stichting vertegenwoordigd als zodanig enerzijds (het bestuur van) de verschillende (kampeer)verenigingen (komt voort uit de oude Federatie van kampeerverenigingen) en anderzijds worden de belangen van zowel de erfpachters als de huurders op het Kruininger Gors waargenomen.

Binnen onze stichting zijn de verenigingen namelijk het hoogste orgaan, de Raad van Toezicht. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Iedere vereniging heeft een vertegenwoordiger aangewezen, die zitting neemt in de Raad van Toezicht.

Het recreatiepark Kruininger Gors was vroeger eigendom van de gemeente Rotterdam en nadien van de Gemeente Westvoorne. In 1994 Is het geprivatiseerd en verkocht aan de Molecaten Groep te Hattum. Met deze private eigenaar is een overlegstatuut overeengekomen om zodoende een waardige gesprekspartner te zijn.

Aangezien statutair de bestuursleden van de V.V.E. en de S.R.B. grotendeels uit dezelfde personen bestaan vergaderen de besturen meestal gezamenlijk hoewel er wel een afzonderlijke taakverdeling is.

Het algemene secretariaat wordt gevoerd door Franny Gijze-Beerman.
Concept overlegstatuut S.R.B met Molecaten d.d. 7-10-1996.

Contactgegevens

Postadres (liever digitaal)
Stichting Recranten Belangen Kruininger Gors, Secretariaat,
p/a Michelangelostraat 22,
3066 NM Rotterdam 

Telefoon
(00 31) 06-0000000 komt nog

 E-mail
secretariaat@srbkg.nl

bestuur@srbkg.nl

Postbank
Rekening 312 58 48 (IBAN: NL16INGB0003125848)
t.n.v. Stichting Recreantenbelangen 
Kruininger Gors

Volg ons op Facebook

Het Bestuur

F. Gijze-Beerman
F. Gijze-Beerman (Franny)
Secretaris
(namens huurders benoemd)
R.J. Huijser
R.J. Huijser (René)
Voorzitter / Penningmeester / Administrateur
(namens V.V.E. benoemd)
E. de Bruin-de Kok
E. de Bruin-de Kok (Lien)
Algemeen bestuurslid / 2e Penningmeester
(namens V.V.E. benoemd)
C.A. van der Wal
C.A. van der Wal (Corrie)
Algemeen bestuurslid
(namens V.V.E. benoemd)
A. Vermeulen
A. Vermeulen(Arnold)
Algemeen bestuurslid

Commissies

Raad van Toezicht

De raad van Toezicht is binnen de stichting het hoogste orgaan. Zij bestaat uit de verenigingen op het Kruininger Gors. Iedere vereniging heeft een vaste vertegenwoordiger (voorzitter) en een plaatsvervanger die zitting nemen in de raad. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Er zijn momenteel  diverse verenigingen / samenwerkingsverbanden:
D.S.S. / D.V.O. / Dindoa / Duinoord / Duinpan / Hertekamp / Het Nieuwe Land / Irishof / Landzicht / Larinxhof / Nivon / Ons Buiten / U.N.O. / Zomerkamp