Notice: fusion_get_user_locale is verouderd sinds versie Avada 6.1. Gebruik in plaats daarvan get_user_locale. in /customers/d/6/b/srbkg.nl/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4648 Veel gestelde vragen – SRB Kruininger Gors
Veel gestelde vragen2018-12-19T14:54:05+02:00
Vragen ? Blijf er niet mee zitten.

Vragen ? Blijf er niet mee zitten.

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Klik op all om alle categorieën te zien of kies alleen een bepaalde categorie die uw interesse heeft.

Kan ik ook HARVO krijgen als ik een caravan heb ?2018-12-19T14:54:08+02:00

Harvo staat voor een Huur Afhankelijk Recht Van Opstal.

NEE,  dit kan alleen voor huisjes verleend worden.

Langere openingstijden kampeerseizoen dan 1 april tot 1 oktober mogelijk ?2016-04-15T11:09:01+02:00

29-2-2016:

Is de openingstermijn van 1 april tot 1 oktober nog in discussie te brengen voor uitbreiding ?

Op het moment niet. Het wordt in de toekomst door Molecaten niet uitgesloten. Dat ligt er natuurlijk aan wat de meerderheid van de recreanten willen. Er kan dan altijd over gesproken gaan worden. Vergeet niet dat dit behoorlijk wat aanpassingen (organisatorisch, gemeentebepalingen, hogere belastingen, prijs, permanente bezetting Molecaten,langere openstelling voorzieningen ed.) vergt. En voor de recreant moet ook zijn kampeermiddel geschikt zijn. Het zal ook resulteren in een hoger tarief (deels voor iedereen en deels voor diegene die langer willen verblijven) en het is maar de vraag of – en hoeveel mensen dit uiteindelijk willen. Er is op verzoek aan Molecaten (maar niet officieel) al een ruimere (niet officiële) openingstijd mogelijk te beginnen van half maart tot in principe eind september (in oktober kindervakantie mogelijk).

Tevens is van belang hoe de bepalingen in het bestemmingsplan Kruininger Gors hier mee om gaan. Vooralsnog is het seizoen bepaald op de periode 1-4 t/m 30-9.

 

Kan je ook recht van opstal door verjaring krijgen ?2016-04-15T10:44:18+02:00

28-2-2016: Recht van opstal ook door verjaring mogelijk ?

Waar het in de kern om gaat is dat voor een kans makend beroep op verkrijgende verjaring van een opstalrecht bezit vereist wordt (dat dan ook gedurende lange tijd aantoonbaar is). (NB: bezit is “houden voor jezelf”). Houderschap is niet voldoende en zal nooit een beroep op verkrijgende verjaring mogelijk maken. (NB: houden is per definitie “voor de ander”). Het gepretendeerde bezit moet bovendien specifiek het recht van opstal betreffen, en dus niet de opstal/het kampeermiddel als zodanig. Dit is inmiddels in hogere rechtspraak uitgemaakt (uitspraak is jullie bekend).  Deze rechtspraak betrof specifiek recreatie opstallen, waarbij overwogen werd dat bij uitstek in de recreatiesector gebruik van staanplaatsen op basis van een huurovereenkomst gebruikelijk is. De huurder van zo’n staanplaats weet dus bij aanvang dat hij grond/eigendom van de ander in gebruik krijgt, en dus “houdt hij voor een ander”.

In het geval Molecaten-recreant is de rechtsverhouding als “houderschap” aangevangen, te weten op basis van de huur van de staanplaats die evident eigendom is (en blijft) van Molecaten.  Krachtens huur mag daar een kampeermiddel op geplaatst worden. De “machtsuitoefening” door de recreant vloeit dus voort uit de huurovereenkomst, en dus als houder voor een ander, en niet meer of anders. Wettelijke regel is dat houderschap nooit eenzijdig in bezit kan veranderen. Anders gezegd; eens een houder, altijd een houder en nooit bezitter.  Dat betekent dus dat voor het creëren van een opstalrecht dit  gevestigd  moet worden, dus dat dit de bedoeling is van beide partijen.

Ten overvloede: Het is ook bijna onmogelijk c.q. ondenkbaar dat bezitsaanspraken worden gepretendeerd t.a.v. een recht van opstal. Dat zou voor Molecaten dan kenbaar moeten zijn (hoe?), en deze heeft dan direct de aanleiding en mogelijkheid te interveniëren zodanig dat van een lopende verjaringstermijn geen sprake meer is.

Welk tarief toeristenbelasting moet ik betalen ?2016-04-14T18:40:27+02:00

20-12-2015:

Tip om de toeristenbelasting wellicht te verlagen:

Kijk uw nota van Molecaten voor 2016 goed na welk tarief er voor de toeristenbelasting is gebruikt. Er bestaan 2 tarieven nl HOOG (4 of meer vaste slaapplaatsen) of LAAG (maximaal 3 vaste slaapplaatsen). Als u in de categorie hoog bent ingedeeld terwijl dit laag zou moeten zijn dan betaalt u ca. € 70,- teveel. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan het parkmanagement waarna de nota wordt aangepast. Molecaten zal vervolgens de juiste opgave aan de Gemeente doen.

Wat is de hoogte van de contributie en hoe / wanneer betalen ?2016-04-15T10:56:10+02:00

De contributie voor alle recreanten bedraagt € 7,50 per jaar. De erfpachters zijn verplicht lid. Dit wordt o.a. besteed aan mailings en informatiebulletins en allerlei mogelijke juridische kwesties en procedures. In 2015 is dit o.a. geweest voor de nieuwe huurovereenkomsten, advocaatkosten voor uitzoeken recht van opstal, nieuwe website voor communicatie met de recreanten.

 

Er worden geen acceptgirokaarten meer verstuurd. Wij verzoeken u om de betaling zelf te doen via internetbankieren op

Rekening 312 58 48   (IBAN: NL16INGB0003125848) t.n.v. Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors

 

Dat kan het hele jaar door.

Wat te doen bij stoppen met recreëren / sloopregeling ?2016-04-15T10:21:44+02:00

Zie art. 10 huurovereenkomst en art. 40 + 41 van het kampeerreglement.

Als u besluit om te gaan stoppen met recreëren dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Indien op de plaats een kampeermiddel staat waarvan u verwacht dat deze overdraagbaar is met behoud van plaats (één van de eisen is dat er 3 meter of meer ruimte moet zitten tussen twee kampeermiddelen) dan verzoeken wij u Molecaten hierover te informeren en alvast een vervangende recreant te zoeken die de plaats en uw kampeermiddel van u wil overnemen. Dat kan als de huidige overeenkomst eindigt, heeft u erfpacht dan is dat per 01-01-2017. Molecaten plant een verkooptoetsing waarvan de uitslag zo snel mogelijk aan u bekend wordt gemaakt.

2. Indien op de plaats een kampeermiddel staat dat niet overdraagbaar is met behoud van plaats (minder dan 3 meter ruimte tussen twee kampeermiddelen) of een kampeermiddel dat u niet kunt of wilt overdragen dan dient u het kampeermiddel van de plaats verwijderd te hebben en de plaats schoon en ontruimd aan Molecaten op te leveren, uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst, bij erfpacht op 31- 12-2016.

3. Indien op de plaats geen kampeermiddel staat dan dient u de plaats schoon en ontruimd aan ons op te leveren, uiterlijk op de laatste dag van onze overeenkomst, bij erfpacht op 31-12-2016. Om antwoord te geven op de meeste vragen is er door Molecaten voor u een brief opgesteld met belangrijke aanvullende informatie. Deze informatie in die brief is bindend voor iedereen die het aangaat. De informatiebrief kunt u opvragen? Bel dan 0181-482711 of mail naar kruiningergors@molecaten.nl

A. Bepalingen volgens de huurovereenkomst:

Artikel 10 (oplevering gehuurde)

10.1       De Recreant dient op uiterlijk de laatste dag van de overeenkomst, conform artikel 15 van de Recron-voorwaarden, de plaats ontruimd en leeg op te leveren.

10.2.      Het is niet toegestaan het kampeermiddel, de bijbehorende bouwwerken en de inrichting van de plaats te (laten) verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer. De Recreant dient bij de verwijdering de wet- en regelgeving (waaronder artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005) in acht te nemen. Bij zijn verzoek om schriftelijke toestemming dient de Recreant aan de Ondernemer een asbestinventarisatierapport te overleggen. Is op de plaats asbest aangetroffen dan dient de Recreant, afhankelijk van de wet- en regelgeving, de asbestverwijdering te laten verzorgen door een erkend bedrijf. De recreant dient binnen een maand na de oplevering van de asbestvrije plaats aan de ondernemer het asbestverwijderingsrapport te overleggen. De Recreant kan, indien dit op grond van de wet- en regelgeving is toegestaan, er ook voor kiezen de asbestverwijdering zelf te verzorgen. In dat geval dient hij binnen een maand na de verwijdering aan de Ondernemer bewijsstukken te overleggen (zoals foto’s en een door de overheid of een erkend bedrijf verstrekt afvoerdocument) waaruit blijkt dat de asbest op de wettelijk voorgeschreven wijze van het park is afgevoerd. Is op de plaats geen asbest aangetroffen of indien de asbest is verwijderd dan kan de Recreant de verwijdering van het kampeermiddel, de bijbehorende bouwwerken en de inrichting van de plaats opdragen aan een erkend bedrijf of uitvoeren in eigen beheer. Bij de verwijdering in eigen beheer dient de Recreant binnen een maand na de verwijdering aan de Ondernemer een afvalstromen-rapport te overleggen met per afvalfractie een opgave van de afgevoerde hoeveelheid en een bewijs van acceptatie door een erkende afvalverwerker. De Recreant dient in het geval van een bodemverontreiniging de bodem te laten saneren en binnen een maand na oplevering van de gesaneerde plaats aan de Ondernemer een kopie van een schone grondverklaring te overleggen indien deze op grond van de wet- en regelgeving moet worden opgesteld.

10.3       De Ondernemer is bij het einde van de overeenkomst geen enkele vergoeding aan de Recreant verschuldigd uit welke hoofde dan ook.

10.4       Indien en voor zover de Recreant bij het einde van de overeenkomst de plaats niet ontruimd en leeg, voorzien van de vereiste rapportages rapporten en verklaringen, heeft opgeleverd, is de Ondernemer conform artikel 15 van de Recron-voorwaarden na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn bevoegd de plaats op kosten van de Recreant de plaats te ontruimen en de benodigde rapporten en verklaringen aan te vragen.

B. Bepalingen volgens art. 40 t/m 41 van het kampeerreglement

40. De Recreant dient in het geval van een bodemverontreiniging de bodem te laten saneren en binnen een maand na oplevering van de gesaneerde plaats aan de ondernemer een kopie van een schone grondverklaring te overleggen indien deze op grond van de wet- en regelgeving moet worden opgesteld.

41. De toepassing van asbesthoudende materialen is niet toegestaan. Verwijdering van asbest dient te geschieden conform de voorschriften. Het is niet toegestaan het kampeermiddel, de bijbehorende bouwwerken en de inrichting van de plaats te (laten) verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De recreant dient bij de verwijdering de wet- en regelgeving (waaronder artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005) in acht te nemen. Bij zijn verzoek om schriftelijke toestemming dient de recreant aan de ondernemer een asbestinventarisatierapport te overleggen. Is op de plaats asbest aangetroffen dan dient de recreant, afhankelijk van de wet- en regelgeving, de asbestverwijdering te laten verzorgen door een erkend bedrijf. De recreant dient binnen een maand na de oplevering van de asbestvrije plaats aan de ondernemer het asbestverwijderingsrapport te overleggen. De recreant kan, indien dit op grond van de wet- en regelgeving is toegestaan, er ook voor kiezen de asbestverwijdering zelf te verzorgen. In dat geval dient hij binnen een maand na de verwijdering aan de ondernemer bewijsstukken te overleggen (zoals foto’s en een door de overheid of een erkend bedrijf verstrekt afvoerdocument) waaruit blijkt dat de asbest op de wettelijk voorgeschreven wijze van het park is afgevoerd. Is op de plaats geen asbest aangetroffen of indien de asbest is verwijderd en uitsluitend met schriftelijke toestemming van de ondernemer kan de recreant de verwijdering van het kampeermiddel, de bijbehorende bouwwerken en de inrichting van de plaats opdragen aan een erkend bedrijf of uitvoeren in eigen beheer. Bij de verwijdering in eigen beheer dient de recreant binnen een maand na de verwijdering en vooraf aan de oplevering van de plaats aan de ondernemer een afvalstromen-rapport aan de ondernemer te overleggen met per afvalfractie een opgave van de afgevoerde hoeveelheid en een bewijs van acceptatie door een erkende afvalverwerker. Indien en voor zover de recreant bij het einde van de overeenkomst de plaats niet ontruimd en leeg, voorzien van de vereiste rapporten en verklaringen, heeft opgeleverd, is de ondernemer conform artikel 15 van de Recronvoorwaarden na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn bevoegd op kosten van de recreant de plaats te ontruimen en de benodigde rapporten en verklaringen aan te vragen.

Welke nieuwe investeringen kunnen we de komende jaren verwachten ?2016-04-15T10:45:41+02:00

U wordt regelmatig geïnformeerd wat en waar dit gaat gebeuren via mailings, op de receptie en op de website www.kruiningergors2017.nl

 

Stand per 14 april 2016:

Welke nieuwe voorzieningen gaan er komen en wanneer?
Molecaten investeert in de komende 5 jaar in Molecaten-Wifi, in een nieuwe drinkwaterleiding met voor elke plaats een watermeter, in het riool, aanpassing/ uitbreiding verlichting (wellicht met bewegingssensoren), in een receptie en in speel- en sportvoorzieningen bij de centrumvoorzieningen op het park.

Wat gaat er gebeuren met de huidige paden en wegen?
Paden en wegen kunnen eventueel beschadigd raken door werkzaamheden tijdens de herstructurering en worden waar nodig hersteld of opnieuw bestraat of verhard.

Komt er Wifi of glasvezel?
Molecaten legt in de winter van 2016/2017 Molecaten-Wifi aan op Molecaten Park Kruininger Gors.

Wanneer komt er een watermeter op de plaats?
De aanleg van een nieuw drinkwaterleidingnet is een grote klus en wordt gefaseerd uitgevoerd. U ontvangt van Molecaten tijdig een bericht als de werkzaamheden voor het deel van het park waarop uw kampeerhuisje staat ingepland zijn. Zodra u op de plaats water kunt tappen via een watermeter vervalt het vaste bedrag voor het verbruik van water en gaat u voor water betalen naar verbruik.

De plaats en het kampeermiddel: Bouwvoorschriften2016-04-15T10:22:26+02:00

De bouwvoorschriften vind u in het bouwvoorschrift kampeerbedrijf sept 1994 en na 1-1-2017 in het nieuwe kampeerreglement.

Klik hier voor bouwbesluit sept 1994

Klik hier voor nieuwe kampeerreglement per 1-1-2017

Zie art. 4 t/m 42.

 

Waar vind ik het kampeerreglement ?2016-04-14T17:24:41+02:00

Waar vind ik het kampeerreglement ?

Klik hier voor het nieuwe reglement per 1-1-2017

Waar moet het kampeerhuisje aan voldoen en moet ik het kampeerhuisje brandvertragend bekleden ?2016-04-15T11:46:44+02:00

11) Waar moet het kampeerhuisje aan voldoen en moet ik het kampeerhuisje brandvertragend bekleden ?

Het kampeerhuisje moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en eisen van de gemeente Westvoorne ( ook binnen kader bestemmingsplan) . Dit betekent dat u uw kampeerhuisje, indien deze minder dan 2,50 meter van de perceelgrens staat, aan de binnenzijde brandvertragend (30 minuten) moet bekleden. Er wordt gemeten vanaf het hart van de beide opstallen dus samen met uw buren dient u 5 meter tussenruimte te hebben. Dat mag ook 2 meter van u zijn en 3 meter van uw buren of in een andere verhouding.  Als u meer dan 5 meter heeft hoeft u niets te doen. Als materialen kunt u bijvoorbeeld gipsplaten en/of veiligheidsglas gebruiken. Molecaten zal u hierover graag adviseren.

NB: caravans hebben niet te maken met brandvertragende maatregelen, maar wel met het kampeerreglement voor zover dat op hun van toepassing is.

Verder van belang is:

(meer…)

Moet ik bij een huurovereenkomst met een Harvo vooruit betalen, net als destijds bij erfpacht ?2016-04-14T16:57:37+02:00

10) Moet ik bij een huurovereenkomst met een Harvo vooruit betalen, net als destijds bij erfpacht?

Bij een huurovereenkomst met een Harvo kunt u niet voor verscheidene jaren vooruit te betalen. U betaalt gewoon ieder jaar uw jaargeld net als bij de “gewone” huurovereenkomst.

(Molecaten)
Is een huurovereenkomst met een Harvo overdraagbaar ?2016-04-14T16:56:05+02:00

9. Is een huurovereenkomst met een Harvo overdraagbaar?

Ja. U kunt, na toestemming van Molecaten Park Kruininger Gors, via een notaris een Harvo laten overschrijven op de naam van een vervangende recreant.

Moet ik voor een huurovereenkomst met een Harvo naar de notaris?2016-04-15T10:48:43+02:00

8) Moet ik voor een huurovereenkomst met een Harvo naar de notaris?

Ja. U kunt op zaterdag 9 juli a.s. of zaterdag 10 september a.s. tussen 09.00 en 18.00 uur een volmacht ondertekenen bij de notaris die zitting heeft in de receptie op Molecaten Park Kruininger Gors. Neemt u dan wel uw geldig legitimatiebewijs mee ? Molecaten draagt dan voor 50% bij in de kosten die in de brief van 7 april 2016 zijn genoemd.

Indien u geen gebruik van deze gelegenheden dan kunt u op het kantoor van de notaris in Arnhem een volmacht ondertekenen of een door een andere notaris gelegaliseerde volmacht aan hem sturen. U heeft dan te maken met extra kosten waarin Molecaten niet bijdraagt.

Uw keuze moet uiterlijk 31 december 2016 bekend zijn maar het is verstandig om dat veel eerder te doen.

(Molecaten)

Zie hier voor alle belangrijke data van de informatiebijeenkomsten en wanneer de notaris op het Gors is.

Als een digitale agenda heeft kunt u per evenement dit direct daarin laten plaatsen.

 

 

Wat is een Harvo en wat zijn de voordelen resp. nadelen hiervan?2016-04-15T10:38:21+02:00

6) Wat is een Harvo en wat zijn de voordelen hiervan?

Harvo staat voor een Huur Afhankelijk Recht Van Opstal.  Dit kan alleen voor huisjes verleend worden.

Voordelen

Met een huurovereenkomst met een Harvo heeft u meer rechtsbescherming dan met een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst. U kunt met een huurovereenkomst met een Harvo 20 jaar op dezelfde plaats recreëren. Daarnaast wordt door de notaris in een openbaar register vastgelegd dat uw kampeerhuisje voor de duur van de huurovereenkomst uw eigendom is. U kunt uw kampeerhuisje verkopen, ook als het kampeerhuisje voor wat betreft de situering op de plaats niet voldoet aan het bestemmingsplan.

Zie de belangrijkste verschillen tussen beide overeenkomsten

Zie het filmpje over recht van opstal

Zie onze notitie over recht van opstal

Nadelen

U sluit een overeenkomst met Harvo voor 20 jaar die u desgewenst om de 5 jaar kunt beëindigen. Beëindigt u de huurovereenkomst met een Harvo binnen een periode van 5 jaar dan bent u kosten verschuldigd voor de resterende periode waarvoor u een contract heeft binnen een blok van 5 jaar. OP het eerstvolgende moment waarop de nieuwe 5 jaars periode ingaat kunt u opzeggen. Dus bijvoorbeeld u bent in het derde jaar en wilt de overeenkomst opzeggen dan moet u nog 2 jaar doorbetalen.  Dat hoeft niet als u het huisje kunt verkopen en de koper het huurcontract en recht van opstal overneemt met toestemming van Molecaten.  Let op: u blijft hiervoor in eerste instantie wel verantwoordelijk totdat koper heeft getekend en u de beslissing van Molecaten schriftelijk heeft ontvangen. Ons advies:  in deze gevallen altijd eerst overleggen met Molecaten.

Registreren medekampeerder noodzakelijk ?2016-04-15T10:28:32+02:00

5a) Kan ik mijn kind opgeven als mederecreanten, ook als die al uit huis is ?

Thuiswonende en minderjarige kinderen maken deel uit van uw gezin. Indien uitwonende kinderen gebruik willen maken van de plaats / uw kampeerhuisje dan kunt u hen bij ons als mederecreant laten inschrijven. Het tarief voor een mederecreant betaalt u via uw jaarrekening.

Bijkomend voordeel is dat uw kind straks wellicht voorrang kan krijgen bij overname van het huurcontract (uiteraard in overleg met Molecaten).

(Molecaten)

5b ) Moet ik mijn partner opgeven als mederecreant ?

Nee, uw partner maakt deel uit van het gezin en is als zodanig als mederecreant.  U kunt het beste overleggen met Molecaten of dit in de huurovereenkomst expliciet opgenomen moet worden. Bij overlijden zou dit eventueel problemen kunnen opleveren (zie 5c).

 

5c) Bij overlijden van een recreant

De Recronvoorwaarden vaste plaatsen 2016 bevatten daarover een bepaling, zie artikel 10 lid 2. Voor de recreant is het van belang een mederecreant bij de ondernemer te doen inschrijven in het nachtregister als hij/zij wenst dat deze het recht krijgt de overeenkomst over te nemen. Een mederecreant kan bijvoorbeeld zijn een levenspartner of een kind. Is de erfgenaam van de recreant geen mederecreant dan staat het de ondernemer vrij al dan niet een overeenkomst te sluiten. Er is dus een verschil tussen een “erfgenaam tevens mederecreant” en “erfgenaam”.

Wat wordt mijn staanplaatscategorie en tarief per 1-1-2017 ?2016-04-15T10:41:33+02:00

Klik hier voor een nadere toelichting

Er is een heel artikel hierover geschreven. Lees dit goed.

 

Kan ik als partner van de huidige recreant de nieuwe overeenkomst op mijn naam zetten ?2016-04-16T12:08:56+02:00

4) Kan ik als partner van de huidige recreant de nieuwe overeenkomst op mijn naam zetten als wij beiden hiervoor zouden kiezen?

Als voorheen kan uitsluitend één natuurlijk persoon met Molecaten een overeenkomst sluiten inzake de plaats dus ook indien het kampeerhuisje gezamenlijk eigendom is van u en uw partner. U en uw partner moeten kiezen wie van u de overeenkomst met Molecaten sluit en daardoor recreant / contractant wordt.

Dit verandert niets aan het eigendom. Als u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, dan moet u Molecaten vragen of het niet verstandig is om uw partner als medekampeerder in te schrijven. Dit om in de toekomst in voorkomende gevallen mogelijk voorrang te krijgen bij het overnemen van de huurovereenkomst.

De overeenkomst staat op naam van mijn overleden partner of één van mijn ouders. Hoe komt de nieuwe overeenkomst op mijn naam te staan?2016-04-15T10:30:25+02:00

3) De overeenkomst staat op naam van mijn overleden partner of één van mijn ouders (erven). Hoe komt de nieuwe overeenkomst op mijn naam te staan?

Molecaten gaat ervan uit dat de recreant die zich bij Molecaten meldt voor een overeenkomst per 1 januari 2017 per die datum eigenaar is van het kampeerhuisje of mede-eigenaar is in het geval het kampeerhuisje valt in een huwelijksgoederengemeenschap. Indien de overeenkomst inzake de plaats c.q. het kampeerhuisje deel uitmaakt van een onverdeelde boedel dienen de erven per 1 januari 2017 die onverdeeldheid op te heffen. Een overeenkomst per 1 januari 2017 op naam van “de erven van …” is namelijk niet mogelijk.

(Molecaten)
Wat zijn de verschillen tussen de huurovereenkomsten2016-04-14T16:49:27+02:00

1) Welke keuzes heb ik na afloop van de erfpachtovereenkomst per 31 december 2016?
Heeft u een erfpachtovereenkomst dan moet u een keuze maken omdat het erfpachtrecht op 31 december 2016 eindigt. U kunt kiezen uit een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst (1 jaar) of een huurovereenkomst met een Harvo (20 jaar).

2) Wat zijn de verschillen tussen een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst en een huurovereenkomst met een Harvo?
Er zijn diverse verschillen. Belangrijke verschillen zijn dat een huurovereenkomst met een Harvo (20 jaar) u meer rechtsbescherming geeft. U kunt 20 jaar gebruik maken van de plaats en de notaris legt vast dat het kampeerhuisje uw eigendom is. Met een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst (1 jaar) heeft u geen extra rechtsbescherming.

Klik hier voor een totaal overzicht van de verschillen.