Past Gemeente Westvoorne de bestemmingsplannen aan (omgevingsvisie) ?

http://www.westvoorne.nl/grondgebied/plannen-in-voorbereiding_42073/item/buitengebied-westvoorne-herziening-landelijk-gebied-samen-met-brielle_61570.html

Thans is in voorbereiding een algehele herziening van de diverse geldende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Brielle en Westvoorne op basis van een nieuw in te voeren omgevingswet.

De nieuwe plannen hebben de (voorlopige) namen Buitengebied Brielle en Buitengebied Westvoorne. Voorafgaand aan de herziening van de bestemmingsplannen wordt in Westvoorne gewerkt aan het onderliggend beleidskader in de Omgevingsvisie Westvoorne 2030.

Het concept van de omgevingsvisie wordt in het najaar 2016 verder uitgewerkt. Daarna kunnen we pas inschatten of er wijzigingen komen die voor het Kruininger Gors van belang zijn.

De thans geldende bestemmingsplannen vind u hier:

http://www.westvoorne.nl/grondgebied/geldende-plannen_41581/item/actualisatie-kruiningergors-2011_34961.html

Met de Omgevingswet (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/inhoud/vernieuwing-omgevingsrecht) bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Uitgangspunten: Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Omgevingsvisie voor overheden

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

1e versie Omgevingsvisie Westvoorne 2030 gepubliceerd

status: geheel in werking

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie op 5 juli 2016 vastgesteld. De vastgestelde visie ligt nu voor een ieder ter inzage. U kunt hieronder de PDF downloaden. Ook is de omgevingsvisie te bekijken via de website RO-Online en kunt u deze in het gemeentehuis bekijken (digitaal maar ook op papier).

De Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vormt onder andere het beleidskader voor de algehele herziening van de diverse bestemmingsplannen voor het buitengebied van Westvoorne, waaronder Landelijk Gebied Westvoorne en Kruiningergors. Met de voorbereiding van deze algehele herziening, het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne, is inmiddels gestart.