3 juni 2006

Verslag overleg Molencaten Groep Kruininger Gors (K.G.) en Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors (SRB) (vertegenwoordiging van kampeerders).

Datum overleg: 3 juni 2006.
Aanwezig namens K.G.: de heer C.F. Slager (directeur) en mevr. C. Noordermeer (parkbeheerder).
Aanwezig namens SRB: de heren J. Spanjersberg en K. Mets

De besproken punten zijn:

Wateroverlast: 
Door de wateroverlast van de afgelopen jaren is er een extern onderzoek geweest en hier zijn enige aanbevelingen in opgenomen.

Het Waterschap heeft voor snellere afwatering inmiddels ook nieuw pompen geplaatst. Er zullen zogenaamde wadi’s moeten worden aangelegd (dit zal bij de herstructurering betrokken worden). Dit zijn een soort overloop bassins die bij veel neerslag vollopen.

Verder werd geconstateerd dat vele hemelafvoerpijpen op de riolering zijn aangesloten en dat mag niet.
Ook de intensieve bestrating in plaats van groen van de kampeerplaatsen is een probleem (hier wordt op dit moment bij overdracht iets aan gedaan).

Waterleiding:
Op dit moment loop er een discussie tussen K.G. en het waterleidingbedrijf over het wel of niet moeten voorzien van elk huisje van een zogenaamde B-klep.

Dit is een klep die zorgt dat er geen (vervuild)water terug kan stromen in het leidingnet.
K.G. denkt dat formeel de bestaande B-klep aan de ingang van het net voldoende is en K.G. zelf bij de doorvoer naar de kampeerders zorg draagt voor de kwaliteit door hun interne metingen. We wachten af maar indien de B.klep voor ieder huisje verplicht wordt dan zullen ook watermeters geplaatst worden.

Internet:
De ontwikkelingen gaan snel en op dit moment bekijkt men de meest recente aanbieders/mogelijkheden. Er zal tevens een onderzoek gedaan worden naar internet op de staanplaatsen.

Horeca:
Het oude verenigingsgebouw wordt afgebroken aangezien het niet meer aan de huidige eisen voldoet. Er komt een nieuwe horeca voorziening met ruimte voor verenigingsactiviteiten. K.G. vindt een investeringsbijdrage passen in regels die daar voor afgesproken zijn. De Kampeerders vinden van niet.
K.G. zegt in de a.s. September 2006 circulaire te wijzen op de meerwaarde van deze nieuwbouw.

Gezondheidszorg:
Kampeerders brengen het globale idee van een betere voorziening m.b.t. de gezondheidszorg naar voren. K.G. vindt dit een sympathiek idee maar wil eerst de juridische gevolgen in beeld brengen.

Vuurkorven:
Kampeerders brengen het gevaar van de veel gebruikte vuurkorven onder de aandacht.
K.G. kan optreden op basis van huidige reglement en zal dat doen indien men dat zelf constateert of er klachten zijn van buurtbewoners.

Klachtencommissie:
K.G. verwijst naar de bestaande Geschillencommissie ,met een onafhankelijk voorzitter en wil voorlopig zelf niets regelen.

Herstructurering:
Kampeerders brengen naar voren dat de onzekerheid onrust blijft veroorzaken.
K.G. gaat pas aan plan beginnen in 2011 en tot die tijd is het inderdaad een onzekere tijd. Kampeerders vragen ook aandacht voor de verenigingsactiviteiten dat voor velen een reden is om op het Kruininger Gors te een huisje te hebben. K.G. zal dit gegeven betrekken bij de verdere ontwikkeling.